นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ดีอาร์เอ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.คำจำกัดความ

            “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

            “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัท ดีอาร์เอ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือตัวแทนของบริษัท ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดีอาร์เอ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทฯ) ผู้ให้บริการโปรแกรมการจัดการสถานพยาบาลสัตว์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ทางบริษัทฯ จึงจัดทำระบบการรับสมัครสมาชิก เพื่อยืนยันตัวตน สามารถอัพเดทและพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

3.แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

            3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลจากสมาชิกเจ้าของข้อมูลโดยตรง ที่สมาชิกได้ให้ไว้ขณะที่สมัครใช้บริการ ใช้บริการ การติดต่อเข้ามายังหน่วยให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน (Support Team) และมีการเข้าชมเว็บไซต์ http://drxsystem.com รวมถึงเอกสารประกอบและข้อมูลการสื่อสารที่สมาชิกได้มอบให้กับบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ ในรูปแบบหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกให้ไว้ในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

            ทั้งนี้ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และกิจการของบริษัทในเครือ

            3.2 กรณีสมาชิกเป็นผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถนั้น สมาชิกขอให้การรับรองว่าได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3.1 แก่บริษัทฯ

            3.3 การเข้าชมเว็บไซต์ http://drxsystem.com สมาชิกมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแก่บริษัทฯ แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าสมาชิกจะไม่สามารถใช้บริการสำหรับลูกค้าของสมาชิกทางออนไลน์ เพื่อรองรับลูกค้าของสมาชิก หรือบริการของบริษัทฯได้

4. ขอบเขตการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

            ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทฯ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด และตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่

            4.1 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ตัวแทนของบริษัท บริษัทในเครือกิจการ ผู้รับเหมา/คู่สัญญาของบริษัทฯ ผู้ขาย/นายหน้าที่บริษัทว่าจ้าง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการประชาสัมพันธ์และบริการต่างๆให้แก่สมาชิก

            4.2 ได้รับความยินยอมจากสมาชิก หรือการทำตามคำร้องขอของสมาชิก

4.3 ในกรณีคำสั่งให้เปิดเผยของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีกฎหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

5.การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

            การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บริษัทฯ จะจัดทำให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงเพื่อรับรองสิทธิของสมาชิกภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

            บริษัทฯ อาจทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ด้วย

            บริษัทฯ ยืนยันว่าสมาชิกจะได้รับการแจ้งให้ทราบ หากมีการการปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแจ้งให้ทราบโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับ

6.การรับรองของบริษัทฯ

            6.1 ข้อมูลของสมาชิกจะถูกนำมาประมวลผลในระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ แต่จะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความเป็นธรรม และโปร่งใส

6.2 ข้อมูลของสมาชิกจะถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ชัดแจ้ง และชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะไม่ถูกนำข้อมูลมาประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ตามข้อ 2

            6.3 ข้อมูลของสมาชิกจะเพียงพอ เกี่ยวเนื่อง และจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นกับวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผล

            6.4 ข้อมูลของสมาชิกจะเพียงพอ และในกรณีที่จำเป็นข้อมูลจะถูกเก็บอย่างเป็นปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนที่มีเหตุผลเพื่อรับรองว่าข้อมูลของสมาชิกจะมีความถูกต้อง เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล และจะถูกลบหรือยืนยันโดยไม่ชักช้า

            6.5 ข้อมูลของสมาชิกจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้การระบุถึงตัวตนมีระยะเวลาการเก็บยาวนานกว่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลของสมาชิกถูกจัดเก็บเพื่อการประมวลผล

            6.6 ข้อมูลของสมาชิกจะถูกประมวลผลในลักษณะที่มีการรับรองความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลนั้น รวมถึงการป้องกันต่อการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดกฎหมาย และป้องกันต่อการสูญหายโดยอุบัติเหตุ การทำลาย การทำให้เสียหาย โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมหรือวิธีการที่เป็นระบบ

7.การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

            7.1 เมื่อสมาชิกสมัครใช้บริการใด ๆ ของบริษัทฯ ถือว่าสมาชิกยินยอมให้บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการให้บริการดังกล่าวบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกไว้

7.2 บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้

• เพื่อระบุตัวตนของสมาชิก

• เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ

• เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

• เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือการอบรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

• เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการบริการ

• เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

• เพื่อจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและการดำเนินการภายใน; แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล    ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้

• เพื่อแก้ไขและสำรวจปัญหา

• เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้

• เพื่อเก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ต่อ ๆ ไป

• เพื่อติดต่อสื่อสารกับสมาชิก

8.การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

การสมัครใช้บริการของบริษัทฯ ถือว่าสมาชิกอนุญาตให้บริษัทฯ เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้ ในการต่อไปนี้

• เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่สมาชิกใช้บริการของบริษัทฯ

• เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ

• เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็ก

9.การเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้ในระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ต่างประเทศ

บริษัทฯ ใช้บริการของ Cloud ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของ บริษัทฯ เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของบริษัทฯ ถือว่าสมาชิกยอมรับว่าข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของ Cloud ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

10.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกประเภทต่าง ๆ จนกว่าสมาชิกจะแจ้งให้ลบข้อมูล อย่างไรก็ตามสมาชิกมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราทราบหากสมาชิกต้องการที่จะลบข้อมูลของสมาชิกไม่ว่าเวลาใด ๆ ก็ตาม

11.การแชร์หรือเปิดเผยข้อมูลข้อมูลของสมาชิก

ในกรณีที่สมาชิกให้ความยินยอมในการส่งต่อข้อมูลของสมาชิก เราอาจแชร์หรือเปิดเผยข้อมูลข้อมูลของสมาชิกไปยังบุคคลที่สามซึ่งกำหนดตัวตนได้แน่นอนและมีนโยบายคุ้มครองของมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานเดียวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ดังนี้

            11.1 กลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือ: เราจะแชร์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกภายในกลุ่มบริษัทของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

            11.2 ผู้รับเหมา/คู่สัญญา: ในกรณีที่บริษัททำการจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการใดอันจำเป็นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เช่น รหัสไปรษณีย์ การวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมออนไลน์ เว็บไซต์จะกำหนดให้ผู้รับเหมาในการดำเนินการนั้น เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และต้องห้ามมิให้ผู้รับเหมาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรืองานของบริษัท ดีอาร์เอ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

            11.3 ผู้ขาย/นายหน้า ในบางกรณี เราอาจทำการแชร์ข้อมูลของสมาชิกต่อผู้ขายหรือนายหน้าซึ่งได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง

      11.4 องค์กรอื่น ๆ ที่กฎหมายระบุให้ต้องแชร์หรือเปิดเผยข้อมูลด้วย

12.ความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก

ในการคุ้มครองและป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกนั้น เว็บไซต์ของเราได้วางมาตรการควบคุมภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อป้องกัน และให้ความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตของสมาชิก นอกจากนี้เว็บไซต์ยังได้วางระบบเพื่อคุ้มครองข้อมูลของสมาชิก เช่น ระบบ Secure Sockets Layer (SSL) protocol เพื่อจัดการความปลอดภัยในการส่งข้อความบนอินเทอร์เน็ต

13.บริษัท ดีอาร์เอ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใช้ “คุกกี้” (Cookies)

“คุกกี้” คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของสมาชิกเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ที่สมาชิกเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวสมาชิกหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสมาชิกแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิกเท่านั้น

บริษัทฯ ใช้ “คุกกี้” และเมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการแล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ นำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงสมาชิกภาพการให้บริการต่อไป

สมาชิกมีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้”ได้ แต่ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องตระหนักว่าการปฏิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้สมาชิกไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

14.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

            สมาชิกเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังนี้

            14.1 ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

            14.2 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

            14.3 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้

            14.4 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

            14.5 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนดถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 3.3 และข้อ 15.3

            14.6 ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

15.ผลการเพิกถอนความยินยอม

            15.1 สมาชิกเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น

            15.2 การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่สมาชิกเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น

            15.3 ในกรณีที่สมาชิกเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลกระทบต่อผู้สมาชิกที่เพิกถอนการให้ความยินยอมเกี่ยวกับการพิจารณาสิทธิใช้บริการสำหรับลูกค้าของสมาชิกทางออนไลน์ เพื่อรองรับลูกค้าของสมาชิก หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดของสมาชิกที่ได้รับจากบริษัทฯได้

16.ข้อมูลการติดต่อ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่สมาชิกมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบคำถามและรับฟังข้อแนะนำติชม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการบริการของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นต่อไป สมาชิกสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ดังนี้

: บริษัท ดีอาร์เอ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

: ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

: เบอร์โทรศัพท์ 02-931-1299   fax. 02-530-1805

: E mail info@drxsystem.com

อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (สมาชิก) ได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างชัดเจนแล้ว