OUR CLIENTS

คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ ที่ไว้วางใจให้ DRX เข้าไปดูแล

ภาพบรรยาการการสอนใช้งานโปรแกรมจากโรงพยาบาลสัตว์และคลินิกต่างๆ

โรงพยาบาลสัตว์สุพจน์

โรงพยาบาลสัตว์
ฟองค์ตอง

โรงพยาบาลสัตว์มายเพ็ท

โรงพยาบาลสัตว์
ประเสริฐมนูกิจ

โรงพยาบาลสัตว์ประเวศ

โรงพยาบาลสัตว์พญาไท 7

โรงพยาบาลสัตว์
เนินพลับหวาน

โรงพยาบาลสัตว์
แอนิมอลแคร์

โรงพยาบาลสัตว์
เพ็ททูพาร์ค

โรงพยาบาลสัตว์ศิริราษฎร์

คลินิกหมอเนตรรักษาสัตว์